top of page

PROJEKT

SprachKultur/Raum&Zeit-Na poti skozi čas

Dejavnosti / Programme: Text
Dejavnosti / Programme: Videos
Alle Videos
Jetzt ansehen
Dejavnosti / Programme: Projekte

OPIS PROJEKTA / PROJEKTBESCHREIBUNG

Kooperacija s Trško občino Škofiče /

Eine Kooperation mit der Marktgemeinde Schiefling am Wörthersee

Bildschirmfoto%202020-08-12%20um%2013.10_edited.jpg

CARNITHIJA2020

SPRACHKULTUR/RAUM&ZEIT - NA POTI SKOZI ČAS

Razpisni modul „kultura: umetnost ter šege in navade“ je eno izmed težišč jubilejnega leta „CARINTHIja 2020“. V geografskem oziru se ta razpis osredotoča na območje južne Koroške, ki je zgodovinsko neposredno povezano s plebiscitom 1920. 

Razpis je odmeval v obliki 89-ih vloženih projektov. Na osnovi izbirnega procesa, ki je zaobjel več postopkov, se je strokovna žirija odločila za 53 projektov, ki naj bi bili uresničeni. [VEČ o žiriji]

Med projekti so vsebinsko nadvse zanimivi in inovativni koncepti, ki segajo od klasičnih prireditvenih formatov kot so to razstave, simpoziji, koncerti, gledališke predstave, filmi, publikacije in branja, do na novo izdelanih formatov, ki so deloma eksperimentalno usmerjeni. Skoraj vsi projekti gradijo na zamisli, da krepijo dialog in sodelovanje med ljudmi na Koroškem. 

Prav tako raznoliki kot vsebinske usmeritve so posamezni metodični dostopi: nekateri projekti so osredotočeni na sožitje v družbi in zgodovino regije, drugi izpostavljajo čezmejne poglede, izven občinskih in deželnih meja. Nekateri pa se močno posvečajo glavnim temam demokracije, migracije, sosedstva ali identitete in skušajo le-te prikazati s pomočjo umetniških sredstev. 

Ob tem je zastopan ples prav tako kakor film, glasba, narodna kultura, likovna umetnost, literatura ali gledališče. V razponu časa bodo projekti osvetlili preteklih sto let, prav tako pa bodo prikazane aktualne teme ter teme prihodnosti. Vsi projekti se sicer razlikujejo drug od drugega, povezuje pa jih dejstvo, da nudijo prostor za srečavanje in pogovor in da obiskovalkam ter obiskovalcem jubilejnega leta „CARINTHIja 2020“ omogočajo osebne poglede na tematiko okrog obletnice. 

Strokovna žirija je med drugim izbrala projekt

"SprachKultur/Raum&Zeit - Na poti skozi čas",

ki ga je vložilo SPD EDINOST Škofiče, v kooperaciji z Občino Škofiče in SPZ.

Razne kulturne prireditve (razstava, kulturni pohod, produkcija mladinskega gledališča) so namenjene pospeševanju medkulturnega sožitja med obema narodnostnima skupinama. 

Termini:
03.10.2020: odprtje razstave, Ljudska šola Škofiče
Maj 2021: kulturni pohod skozi čas in prostor, Škofiče
Junij 2021: mladinsko gledališče „Unsere Zukunft“, Ljudska šola Škofiče

Povezava in več informacij: www.carinthija-skofice.at

Das Ausschreibungsmodul „Kultur: Kunst und Brauchtum“ bildet einen Schwerpunkt von CARINTHIja 2020. Der geografische Fokus liegt in dieser Ausschreibung auf der Region Südkärnten, die mit der Volksabstimmung 1920 historisch unmittelbar verbunden ist.

Die Ausschreibung fand mit 89 Einreichungen ein großes Echo. Nach einem mehrstufigen Auswahlprozess und einer finalen Entscheidung durch eine Fachjury wurden 53 Projekte zur Umsetzung ausgewählt. [MEHR zur Jury]

Unter den Projekten finden sich inhaltlich spannende und innovative Konzepte, die von klassischen Veranstaltungsformen wie Ausstellungen, Symposien, Konzerten, Theaterstücken, Filmen, Publikationen und Lesungen bis hin zu neu entwickelten Formaten mit teils experimentellem Charakter reichen. Fast allen liegt zugrunde, dass sie den Dialog und das Miteinander der Menschen in Kärnten fördern.

Ebenso vielfältig wie die inhaltlichen Ausrichtungen sind die einzelnen methodischen Zugänge: Manche Projekte haben das Miteinander der Bevölkerung und ihre Geschichte vor Ort im Fokus, andere verfolgen grenzüberschreitend Perspektiven über Gemeinde- oder Landesgrenzen hinweg. Einige widmen sich widerum stark den Leitthemen Demokratie, Migration, Nachbarschaft oder Identität und versuchen diese mit künstlerischen Mitteln zu ergründen.

Tanz ist dabei ebenso vertreten wie Film, Musik, Volkskultur, bildende Kunst, Literatur oder Theater. Zeitlich werden von den Projekten sowohl die letzten hundert Jahre betrachtet als auch Themen der Gegenwart und Zukunft beleuchtet. Allen Projekten ist trotz ihrer Unterschiedlichkeit gemein, dass sie Raum geben für Begegnung und Kommunikation und den Besucherinnen und Besuchern von CARINTIHIja 2020 eine persönliche Auseinandersetzung mit den Themen des Jubiläumsjahres ermöglichen. 


Das vom Slowenischen Kulturverein EDINOST, in Kooperation mit der Gemeinde Schiefling am Wörthersee und dem SKV eingereichte Projekt 

"SprachKultur/Raum&Zeit - Na poti skozi čas"

wurde von der Fachjury ausgewählt und wird im Jubiläumsjahr 2020 realisiert

Verschiedenste Veranstaltungen (Ausstellung, Fest der Kulturen, Kulturwanderung, Jugendtheaterproduktion) haben zum Ziel, das interkulturelle Miteinander zwischen den Volksgruppen zu fördern.

Termine und Infos:

03. 10. 2020: Eröffnung der Ausstellung, VS Schiefling
Mai 2021: Kulturwanderung durch Zeit und Raum, Gemeinde Schiefling
Juni 2021: Jugendtheater „Unsere Zukunft“. Volksschule Schiefling, 10.-Oktober-Platz 1, Schiefling am See


Link und weitere Informationen: www.carinthija-schiefling.at


Info: +43 (0) 664 / 1690059, spd.edinost@gmail.com

Vsebina projekta

V zadnjih 100 letih so se jezikovne in kulturne razmere v občini Škofiče/Schiefling povsem spremenile: leta 1910 je več kot 90 % njenih prebivalcev govorilo slovensko, leta 2001 pa je slednjih manj kot 6 %. Slovensko prosvetno društvo EDINOST je ta razvojni trend vzelo za svoje izhodišče. Prvi korak je bilo skupno načrtovanje projekta »Na poti skozi čas/Sprach Kultur Raum Zeit«. V njegovem središču je stalna razstava (iz rok kuratorke Brigitte Entner), ki je zasnovana kot »sprehod skozi 13 krajev te občine«. Tema razstave je zgodovina občine v zadnjih 120-ih letih z vidika jezika in kulture, razvoja demokracije in kulture spominjanja, infrastrukture in migracije. Poleg informativnih tabel ponujajo dodatne informacije tudi sklicevanja s QR-kodami in povezave na obstoječ Interaktivni zemljevid/«Interaktive Karte« prosvetnega društva EDINOST, pa tudi izdana brošura.Spremljevalni dogodki se bodo dotaknili različnih vidikov razstave in jih podrobneje razdelali. Poleg avtohtonega prebivalstva tudi priseljenci iz različnih dežel s svojimi jeziki in kulturami bogatijo vsakdanje življenje v tej občini. Današnja pestrost bo ovekovečena s praznikom kultur, t. i. »Fest der Kulturen«. Sodelujoča društva se bodo predstavila tudi v okviru kulturnega sprehoda skozi prostor in čas – »Kulturwanderung durch Zeit und Raum«. Zaključna prireditev bo posvečena mladim in njihovi prihodnosti. Pod režijsko taktirko Alenke Hain bodo otroci iz obeh vrtcev, ljudske in glasbene šole skupaj uprizorili gledališko predstavo.

Projektinhalt

Innerhalb von 100 Jahren haben sich die Sprachen- und Kulturverhältnisse in der Gemeinde Schiefling völlig gewandelt: 1910 sprachen über 90 % der Bevölkerung Slowenisch, 2001 waren es weniger als 6 %. Der Slowenische Kulturverein EDINOST nahm diese Entwicklung zum Ausgangspunkt. Ein erster Schritt dazu war die gemeinsame Planung des Projektes „Sprach Kultur Raum Zeit / Na poti skozi čas“. Im Zentrum steht eine permanente Ausstellung (kuratiert von Brigitte Entner), konzipiert als „Ortsbegehung“ durch die 13 Ortschaften der Gemeinde. Thema der Ausstellung ist die Geschichte der Gemeinde in den letzten 120 Jahren unter den Aspekten Sprache und Kultur, Demokratieentwicklung und Erinnerungskultur, Infrastruktur und Migration. Neben den Infotafeln gibt es weiterführende Informationen über QR-Codes und eine Verknüpfung mit der bereits vorhandenen „Interaktiven Karte/Interaktivni zemljevid“ des Kulturvereins EDINOST und eine Broschüre.Begleitveranstaltungen nehmen Aspekte der Ausstellung auf und führen sie weiter. Neben der autochthonen Bevölkerung bereichern Zuwanderer und Zuwanderinnen aus unterschiedlichsten Ländern mit ihren Sprachen und Kulturen den Alltag der Gemeinde. Diese gegenwärtige Buntheit wird mit dem „Fest der Kulturen“ gefeiert. Anlässlich der „Kulturwanderung durch Zeit und Raum“ stellen sich die teilnehmenden Vereine vor. Die Abschlussveranstaltung ist der Jugend und ihrer Zukunft gewidmet. Unter der Regie von Alenka Hain erarbeiten Kinder der beiden Kindergärten, der Volks- und der Musikschule gemeinsam ein Theaterstück.

NAŠE DEJAVNOSTI / UNSER PROGRAMM

Stalnice in projekti / Alljährliches Programm und Projekte

Dejavnosti / Programme: Programme

GLASBENI VEČERI / MUSIKABENDE

V ljudski šoli v Škofičah redno prirejamo glasbene večere, na katerih sodelujejo glasbeniki iz Koroške ter sosednjih držav. Med drugim je v Škofičah nastopal tudi že svetovno znani Slovenski oktet. Leta 2016 pa je bil v gosteh kantavtor Iztok Mlakar. 

Pri glasbenih večerih posvečamo pozornost tradicionalni glasbi (zborovsko petje, tamburanje itd.), ki je tudi bistveni del zgodovine Slovenskega prosvetnega društva EDINOST Škofiče.

Regelmäßig organisieren wir in der Volksschule Schiefling am Wörthersee Musikalische Abende, bei denen sowohl heimische als auch Musikgruppen aus Slowenien mitwirken. Unter Anderem durften wir in Schiefling auch den weltbekannten Chor "Slovenski oktet" begrüßen. Im Jahre 2016 durften wir den bekannten slowenischen Liedermacher Iztok Mlakar begrüßen.

Die Musikalischen Abende widmen wir der traditionellen Musiktätigkeit (Chorgesang, Tamburizza), die in der Geschichte des Slowenischen Kulturvereins tief verwurzelt ist.

IMG_7695.jpeg

OPEN AIR - KONCERTI / KONZERTE

Med naše stalnice šteje tudi organizacija koncertov pod milim nebom. Prvi koncerti so se priredili v športnem centru v Škofičah, v zadnjih letih pa smo se odločili za "bolj naravni" ambijent v vasi Holbiče, kjer nam pomagajo tudi vaški gasilci.

Koncerte pod milim nebom namenjamo alernativni in moderni glasbi. Tako so pri koncertih med drugim nastopali rock-skupina "Bališ", vokalni skupini "4me" in "VOXON", folk skupina "Čompe" ter etno skupina "Kontrabant"

Zu unseren Tätigkeiten zählt auch die Organisation von Open-Air Konzerten. Begonnen haben wir im Sportzentrum in Schiefling, die letzten Konzerte fanden in Techelweg, unter angenehmen Ambiente und mit Einbindung der örtlichen Feuerwehr statt. Unsere Open-Air Konzerte widmen wir der alternativen und modernen Musiktätikeit. Unter Anderem präsentierten sich die Rockgruppe "Bališ", die Vokalgruppen "4me" & "VOXON", die Folkgruppe "Čompe" sowie die Ethnogruppe "Kontrabant".

Balis.png

POLETNI KAMP BLEŠČEČA / SOMMERCAMP ROSSALM

Naš letni program posvečamo, skupno s Slovenskim planinskim društvom in Slovensko prosvetno zvezo, otrokom in mladini. Na Bleščeči planini poteka vsako leto poletni kamp za družine z otroki do 12. leta starosti. Prireditve se udeležuje razveseljivo število otrok, ki skupno s starši preživljajo tri dni v kampu, ki se začenja s pohodom, nadaljuje s postavljanjem šotorov in spoznanjem narave ob spremstvu slovenskih tabornikov, kjer se otroci učijo osnove, kako v naravi pomagati - tudi v primerih, če te preseneti slabo vreme. Istočasno Slovensko prosvetno društvo Edinost skrbi za animacijo otrok in v ta namen povabi animatorja centra za izobraževanje in kvaliteto življenja »Vilina«, ki društvo že vrsto let spremlja ob takih prireditvah – to pa z velikim uspehom, kajti tako nam uspeva slovenski jezik posredovati na igriv način in privabiti k društvenemu delovanju udeležence in udeleženke vseh generacij. Skupno igranje, prepevanje pesmi, pogovarjanje v slovenskem jeziku je tkalo posebno socialno mrežo.

Blesceca.jpg

TAMBURAŠKI ANSAMBEL / TAMBURIZZAENSEMBLE

STARABANDA

Skupina Starabanda se je pod okriljem Slovenskega prosvetnega društva ZVEZDA v Hodišah in Slovenskega prosvetnega društva EDINOST na novo zbrala leta 2004 in šteje trenutno 18 igralcev, ki prihajajo iz Hodiš, Škofič, Bilčovsa in Celovca. Organizatorični voditelj je Franci Spitzer. Strokovni vodja pa je Mag. Jörg Errenst, ki tudi skrbi za lastne priredbe. Glasbeni program sega od ljudskih do dalmatinskih, grških, ruskih in klasičnih komadov.

Leta 2009 pa je ob sodelovanju tamburašev TAMIKA iz Železne Kaple izšla zgoščenka, ki nosi naslov "tamburaški rendezvous".

Die Tamburizzagruppe Starabanda hat sich nach über zwei Jahrzenten Pause im Jahre 2004 neu formiert und zählt derzeit 18 Musikanten, die aus den Gemeinden Keutschach, Schiefling, Ludmannsdorf und aus der Stadt Klagenfurt stammen. Organisatorischer Leiter ist Franz Spitzer. Die musikalische Leitung hat Mag. Jörg Errenst inne. Von ihm stammt auch der Großteil der Arrangements. Das Repartoire reicht vom slowenischen, dalmatinischen, griechischen und russischen Volkslied bis zu klassischen Stücken. 

Die im Jahre 2009 veröffentlichte CD mit dem Titel "tamburaški rendezvous" ist eine Gemeinschaftsproduktion mit der Tamburizzagruppe TAMIKA aus Bad Eisenkappel.

Povezava / Link: www.starabanda.net

Starabanda v Muggi v Italiji.jpg

ŽENSKI TERCET / FRAUENTERZETT PRAPROTNICE

SPREMLJA / BEGLEITUNG: GEORG ERRENST

Njihova ljubezen velja zatiranim po svetu. Pojejo uporniške pesmi od blizu in daleč, od včasih in danes.

Tercet Praprotnice: Rozka Tratar-Sticker, Hanca Pörtsch und Irene Strasser 

Harmonika: Georg Errenst

hre Liebe gilt den Unterdrückten dieser Welt. Ihr Repertoire- Widerstandslieder aus nah und fern, von einst und jetzt.

Das Terzett Praprotnice: Rozka Tratar-Sticker, Hanca Pörtsch und Irene Strasser 
Akkordeon: Georg Errenst

Povezava / Link: 

https://www.facebook.com/praprotnice/

praprotnice.jpg

GOSTOVANJA LUTKOVNIH IN MLADINSKIH SKUPIN / GASTAUFTRITTE

Redno organiziramo gostovanja lutkovnih in mladinskih skupin v Ljudski šoli v Škofičah za šolarje ter otroke otroških vrtcev. S tem približujemo otrokom slovensko odersko dejavnost v živo in posredujemo občutek za slovenski jezik.

Regelmäßig organisieren wir Gastspiele von Puppentheater- und Jugentheatergruppen in der Volksschule Schiefling. Den Schülern und Kindern der Kindergärten vermitteln wir die slowenische Bühnentätigkeit sowie das Gespür für die lebendige slowenische Sprache.

lutke.jpg

PUSTOVANJE / FASCHING

K rednim točkam letnega programa šteje tudi Otroški pust, ki ga prirejamo v Gostilni Anderwald (pri Ožlnu) v Škofičah. Otrokom nudimo animacije, ples in igre v spremstvu pedagogov in profesionalnih animatorjev.

Zu den Fixpunkten unseres Jahresprogrammes zählt auch der Kinderfasching im Gasthof Anderwald. Für die Kinder gibt es Spiele, Tanz und Animationen mit professionellen Pädagogen und Kinderanimateuren.

pust.jpg

DVOJEZIČNI VRTEC / ZWEISPRACHIGER KINDERGARTEN "MINKA"

Slovensko prosvetno društvo EDINOST je merodajno prispevalo k ustanovitvi vrtca v letu 1985, ki deluje pod okriljem Slovenskega šolskega društva v Celovcu. Do danes društvo podpira vrtec s slovenskimi programi in vsebinami za posredovanje in učenje slovenskega jezika in je tudi sestavni del pododbora, ki ima vodstveno in nadzorno funkcijo za delovanje vrtca.

Der Slowenische Kulturverein EDINOST war bei der Gründung des Kindergartens im Jahre 1985 maßgeblich beteiligt. Den Kindergarten betreibt der Slowenische Schulverein in Klagenfurt.

Bis heute unterstützt unser Verein den Kindergarten mit slowenischsprachigen Programmen und Inhalten und ist auch Teil des Vorstandes, der seine Funktion als Aufsichts- und Führungsorgan

vrtec.jpg

DRUŽABNE & KULTURNE PRIREDITVE, BRANJA & DRUGO / GESELLSCHAFTS- & KULTURVERANSTALTUNGEN, LESUNGEN & SONSTIGES

Poleg rednega programa prirejamo npr. adventne koncerte, literarna branja, predavanja, delavnice, seminarje in kulturne izlete. Povezujemo se s prijateljsko občino Vipava (otroški vrtec), tamburaška skupina "Starabanda" gostuje na rojstnih dnevih in kulturnih prireditvah tudi preko koroških mej.

Abseits des regelmäßigen Programmes veranstalten wir z. B. Adventkonzerte, literarische Lesungen, Vorträge, Workshops, Seminare und kulturelle Ausflüge. Wir sind in freundschaftlichen Beziehungen mit der Gemeinde Vipava (Kindergarten), die Tamburizzagruppe "Starabanda" spielt bei Geburtstagsfeiern und anderen Kultuveranstaltungen - auch außerhalb von Kärntnen.

SrecanjeTreffen1.jpg
bottom of page